اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن
45 بازدید
محل نشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد » تابستان 1384 - شماره 68
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعتبار برداشت از قرآن متکی بر مبانی و پیش‌فرض‌هایی چون، باورداشت انتساب معانی و الفاظ آن به خداوند و امکان رهیافت مفسر به محتوا و مراد آیاتی است که ناظر به فرهنگ عصر نزول و نه متأثر از فرهنگ جاهلی می‌باشد. این در حالی است که مبانی فوق در آثار قرآن پژوهانی چون ابوزید که از هرمنوتیک، زبان‌شناسی و معناشناسی جدید، تأثیر پذیرفته‌اند به چالش کشیده می‌شود. برآیند مدعیات آنان، دست کشیدن از کارآمدی و اعتبار آیات قرآنی در مقام عرضه و اثبات بسیاری از معانی و مقاصدی است که در تفسیر سنتی معتبر شناخته می‌شوند. مقالة حاضر کوشیده است برخی از این مدعیات را به اشاره بازگو و نقد کند. کلیدواژه‌ها : نصر حامد ابوزید، فهم متن، متن و فرهنگ، فهم در افق تاریخی، قرآن و فرهنگ زمانه، فهم‌پذیری قرآن.